PRAVIDLA oddílu

Těmito pravidly se řídí všichni členové Ostří Hoši.

1. Skautský zákon
2. Základní pravidla
3. Specifická pravidla OST

1. Skautský zákon

1. Skaut je pravdomluvný.
2. Skaut je věrný a oddaný.
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý.
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
7. Skaut je poslušný. rodičů, představených a vůdců.
8. Skaut je veselé mysli.
9. Skaut je hospodárný.
10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

2. Základní pravidla (nezáleží na pořadí, všechna jsou stejně důležitá)

1. Ve skautu si všichni tykáme.
2.
Vážím si jeden druhého a chovám se k druhým tak, jak chci, aby se ostatní chovali ke mně.
3. Respektuji své rádce a vůdce.
4.1 Na všechny družinové a oddílové akce chodím vždy včas.
4.2 Pokud nemůžu přijít na družinovou schůzku nebo akci, dám včas vědět svému rádci nebo vůdci svou omluvu, a to pomocí jedné z následujících možností: SMS zpráva, hovor přes mobilní číslo (případně po domluvě přes jiné komunikační médium, např. online chaty, sociální sítě, formuláře, emaily, skupiny).
5. Na schůzkách a akcích se bez dovolení nevzdaluji z dohledu rádce či vůdce.
6. Po skončení schůzky opouští družina prostor vždy v lepším stavu, než v jakém byl na začátku schůzky.
7. Při veškeré činnosti dbám na bezpečnost svoji i ostatních.
8. Při všem, co dělám, ve skautu i mimo něj se snažím dodržovat skautské zákony.
9. V oddíle ani mimo něj nepoužívám sprostá slova a vyhýbám se věcem jako kouření, alkohol a další drogy.
10. Dodržuji zákony České republiky.
11.1 Telefony či jiná elektronika se na družinových schůzkách, skautských akcích nepoužívají, pokud není stanoveno jinak.
11.2 Pokud někdo telefon či jinou elektroniku na akci potřebuje nutně použít, může se na tom domluvit: a) s vedením oddílu – pokud je to oddílová akce, b) s rádcem nebo vůdcem družiny – pokud je to družinová akce.
11.3 Nepovolené používání telefonu, znamená zabavení telefonu a vrácení na konci akce.
11.4 Vedení oddílu smí používat telefony a jinou elektroniku pro potřeby akce a neodkladné záležitosti.
11.5 Vůdci a rádci družin smí na schůzce používat telefony a jinou elektroniku k zapsání docházky, komunikaci, zajištění programu a dalším důležitým činnostem.
11.7 Na stížnosti na poškození či ztrátu elektroniky a cenných věcí nebude brán zřetel, pokud nebyly používány k vlastnímu programu.

3. Specifická pravidla OST

Jak se stát členem oddílu aneb „Chceš-li být členem oddílu, choď do něj!“

1. splní formální náležitosti – odevzdají přihlášku a předají základní kontaktní údaje
2.
každý týden je jedna oddílová schůzka
3. každý měsíc je jednodenní nebo vícedenní družinová nebo oddílová výprava
4. akce, o nichž neví vedení oddílu, se nepovažují za skautské i přesto, že účastníky tvoří skauti

Výpravy a další oddílové akce, střediskové akce

5. Termíny akcí jsou předem dány v předběžném programu akcí, který je stanoven zvlášť pro 1. a 2. pololetí. Naleznete ho na webových stránkách oddílu (ostrihosi.cz) a je zaslán všem členům (rodičům) oddílu emailem.
6.
Přesnější informace o akci jsou zaslány členům (rodičům) emailem.
7. Začínají a končí ve stanovený čas a na stanoveném místě, uvedených v informacích o výpravě.
8.1 Každý, kdo se před výpravou, které se nezúčastní, omluví pomocí emailu z Levitia nebo svému rádci či vedení oddílu, získá polovinu procent bodů toho, co by získal, kdyby na výpravu šel. K omluveným výpravám bude brán zřetel, pokud bude mít daný člen problém s dodržením požadavků na docházku.
8.2 Omlouvání probíhá výhradně pomocí: SMS zprávy, telefonním hovorem nebo tlačítkem v emailu z Levitia.
9. Pokud nebude mít někdo s sebou některou z nezbytných věcí pro účast na výpravě, pak vedení oddílu může dotyčného poslat domů.
10. Družina si může uspořádat vlastní akci – pokud ji nahlásí vedení oddílu (např. návštěva kina, sportovního zápasu, akce jiného oddílu, apod.)
11. Akce, o nichž neví vedení oddílu, se nepovažují za skautské i přesto, že účastníky tvoří skauti.

Hraní her

12. Hry hrajeme především pro zábavu.
13. Hry hrajeme tak, aby se nikomu nic nestalo, aneb zdraví přednější vítězství.
14. V oddíle hrajeme i bojovky, je potřeba mít stále na paměti, že soupeře chceme porazit, ale ne mu ublížit.
15. Před každou hrou je potřeba si vždycky zopakovat pravidla, vymezit hrací prostor a u tvrdších her vysvětlit způsoby daného boje. Pokud na to ten, kdo vysvětluje pravidla, zapomene, pak mají ostatní povinnost mu to připomenout.
16. Pokud někomu při bojovce nechtěně způsobíme bolest nebo ho dokonce zraníme, vždycky se omluvíme a zajistíme mu pomoc, pokud ji potřebuje.
17. Při hrách se snažíme vyhrát čestně a vlastními schopnostmi v duchu skautského zákona. Ne obcházením pravidel a prolamováním děr v pravidlech.
18. Pokud není stanoveno jinak, pak po sobě neházíme šiškami, ale raději použijeme hadrové koule.

Kroj a jeho užívání

19. Kroj nosíme na oddílové a střediskové akce, pokud je uveden v propozicích k akci.
20. Kroj vždy nosíme na tábory, na akce pro veřejnost.
21. Kroj nenosíme na běžné oddílové schůzky.
22. Skautské tričko se nosí na oddílové akce, nejlépe jako svrchní vrstva, aby zároveň sloužilo jako rozpoznávací prvek.
23. Nováčci, kteří kroj nemají, s jeho koupí nemusí spěchat. Stačí, když si do první výpravy pořídí skautské tričko (pro začátek ho může nahradit jednobarevné zelené tričko) a kroj až na letní tábor.
24. Kroj lze objednat přes vedoucího oddílu (výhodnější cena než nový z junshop.cz – máme slevu), objednat si ho na internetu (např. na skautském odchodu junshop.cz) nebo koupit od někoho levněji starší kroj, ze kterého už vyrostl.
25. Krojem je myšlena především krojová košile a šátek; ostatní součásti (nášivky, odznaky, šňůrky, kalhoty apod.) nosí každý tak, aby se v kroji cítil příjemně a nosil jej rád; výjimku tvoří některé součásti, jejichž nošení si musí skaut zasloužit (oddílová nášivka, šátek, šňůrka, slibový odznak a odborky).
26. Ke kroji naleží jednobarevné zelené kalhoty (kapsáče), v případě že si je ještě nováček neopatřil, pak jiné jednobarevné kalhoty.
27. Pokud někdo kroj na akci, na kterou měl být, nemá, může ho vedoucí akce poslat domů (s výjimkou těch, kdo kroj ještě nemají).

Webové stránky, GDPR a oddílová online komunikace

1.1 Webové stránky našeho oddílu se nacházejí na webové URL adrese www.ostrihosi.cz.
1.2 Na těchto webových stránkách se publikuje plán výprav na jednotlivá pololetí (viz. 3. část, bod 5) a to pomocí vloženého webového kalendáře na úvodní straně (lze importovat do vašeho Google kalendáře)
1.3 Na stránkách jsou dále publikovány audio-vizuální média z různé oddílové činnosti. Tyto média jsou zveřejňované v portálové sekci webu, a to konkrétně na Foto portálu, Video portálu a externím Foto portálu který je na Táborovém portálu. Foto portál jako takový se nachází přímo na webu. Ale jako je technicky zajišťován mimo web, a to na adrese www.fotky-ost.zonerama.com. Všechny tyto fotografie jsou licencované, a zároveň splňují nařízení o ochraně osobních údajů. Všechen tento audio-vizuální obsah je uložen na serverech v EU. Souhlas se sdílením a použitím za určitým účelem jste nám udělili v přihlášce do Junáka – českého skauta. Pokud se zveřejňováním nesouhlasíte tak vyplňte novou přihlášku.

1.4 Na webu naleznete také další informace a různé údaje.
1.5 Nabízíme také další webové portály, které jsou integrované v základní webové stránce. Aktuálně je to Foto portál, Video portál, Táborový portál a Grafický portál.
1.6 Za webové stránky zodpovídá Samuel Knushi. Dotazy směřujte na samuelknushi@skaut.cz nebo 731698602.

2.1 Dalším online způsob oddílové komunikace je prostřednictvím emailu. Ten může být zaslán dvěma způsoby a) vedoucím, vůdcem nebo jiným členem oddílu, b) Levitiem
2.2 Emaily zaslané možností a často obsahují přílohy ve formě dokumentů, tabulek a obrázků (většinou pdf, doc, docx, odt, xlxs, xls, ods, png, jpg). Zároveň jsou často rozesílány hromadně.
2.3 Emaily zasílané možností b (hlavně výpravy) jsou zasílané pomocí naší oddílové aplikace na správu výprav, schůzek, docházky a dalšího. Tyto emaily jsou sestavovány robotem, a to na základě námi poskytnutých informací o např. výpravě. Tyto emaily mají větší tendenci padat do složek spam, hromadné atd.
2.4 Emaily za naší oddílové aplikace Levitio chodí většinou z info@levito.com. Jakékoliv emaily končící @levitio.com nebo @levitio.cz jsou zasílány právě touto aplikací.
2.5 Pokud vám emaily nechodí kontaktujte nás na samuelknushi@skaut.cz nebo 731698602.
2.6 V těchto emailech se často nachází odkazy na více informací nebo odhlášení z akce.

Porušení pravidel:

28. Napomenutí. 3 napomenutí za hrubé porušování pravidel během schůzky = vyloučení ze schůzky (+ kontaktováni rodiče)
29.
Při opakovaném napomenutí hrubého porušování pravidel = vyloučení ze schůzek a výprav na 1 měsíc (+kontaktování rodičů)
30. Následné opakování porušování pravidel = vyloučení z oddílu (informování rodičů)

Skauting je dobrovolná organizace, kdy všichni rádci a vedoucí jí dělají bezplatně a ve svém volném čase. I děti dochází dobrovolně a chceme, aby se naučili pracovat ve skupinách a navzájem se podporovat a pomáhat si.

Tvorba a sepsání pravidel: Kateřina Staňková
Dodatek o webových stránkách, GDPR a oddílové online komunikaci: Samuel Knushi
Schválení dodatku: Kateřina Staňková
Grafické zpracování: Samuel Knushi
Stylistická korektura: Samuel Knushi

Schváleno vedením oddílu.

PRAVIDLA DNE 11.02.2022 VYDAL 5. ODDÍL OSTŘÍ HOŠI.

Pravidla byla aktualizována dne 16.05.2022 Samuelem Knushim. Aktualizace se týkala dodatku o webových stránkách, GDPR a oddílové online komunikaci.
Pravidla byla aktualizována dne 10.11.2022 Samuelem Knushim. Aktualizace se týkala dodatku o webových stránkách, GDPR a oddílové online komunikaci.
Pravidla byla aktualizována dne 04.09.2023 Samuelem Knushim. Aktualizace se týkala dodatku o webových stránkách, GDPR a oddílové online komunikaci, dále také sekce Výpravy a další oddílové akce, střediskové akce.
Pravidla byla aktualizována dne 10.04.2024 Samuelem Knushim. Aktualizace se týkala změny kontaktních emailů.

STÁHNOUT PRAVIDLA ODDÍLU